مراکز  دولتی انجام تست خواب درتهران

کلینیک خواب بیمارستان امام خمینی 

​​​​​​​تلفن 61192053

کلینیک خواب بیمارستان بهارلو 

تلفن: 55687075

کلینیک خواب بیمارستان گلستان 

​​​​​​​تلفن: 09100596989

مراکز خصوصی انجام تست خواب

کلینیک خواب ژایروس
​​​​​​​
تلفن: 22636863   -   
​​​​​​​22616377

​کلینیک  خواب ایران اسلیپ

تلفن:                            88230231