کاربرد تست خواب در خواب آلودگی روزانه


خواب آلودگی روزانه علل متفاوتی دارد .از جمله بهداشت خواب ناکافی،مصرف داروهای خواب آور،شیفت کاری ،بیماری نارکولپسی،پرخوابی ایدیوپاتیک و افسردگی و...
آپنه خواب و قطع نفس یا افت اکسیژن شبانه از علل خواب آلودگی و خستگی روزانه می باشد.
خواب آلودگی روزانه منجر به خستگی طی روز،حوادث رانندگی و حوادث شغلی می گردد.
تست خواب یک ابزار تشخیصی دقیق جهت بررسی وقایع زمان خواب می باشد. با واسطه تست خواب و انجام تست MSLT میتوان بیماری های زمان خواب را ارزیابی کرد.آپنه خواب یا وقفه تنفسی زمان خواب در تست خواب یا پلی سومنوگرافی شبانه بررسی میشود که در صورت وجود می بایست درمان موثر صورت پذیرد.
تست MSLT بیماری نارکولپسی را بررسی میکند. در این تست چهار یا پنج دوره طی روز میزان خواب رفتن و وقوع حرکات سریع چشمی زمان خواب را در هر قسمت بررسی میکند.

در صورت خواب آلودگی توصیه میشود موارد زیر بررسی شود:

۱ .بهداشت خواب را رعایت کنید.
۲.در صورت وجود خرو پف یا قطع نفس حتما به کلینیک خواب مراجعه کنید.
۳.از مصرف خواب آور و داروهای آنتی کولینرژیک مانند آنتی هیستامین ها اجتناب کنید.
۴.از مصرف داروهای محرک مانند ریتالین و مدافنیل بدون نظر پزشک اجتناب کنید.
۵ .در صورت عدم بهبود به کلینیک خواب مراجعه کنید.


تست خواب کمک میکند تا چرخوابی ناشی از بیماری های زمینه ای بررسی شودو درمان مناسب صورت 

گیرد.

خواب آلودگی روزانه، تست خواب